Niniejszy Regulamin usługi Limousine Service (dalej: „Regulamin") ma zastosowanie do zawieranych w formie ustnej, mailowo lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej umów świadczenia usługi SIXT Limousine Service z Eurorent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-977), przy ulicy Arabskiej 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000027410, wysokość kapitału zakładowego: 34.880.000,00 PLN, NIP: 534-21-58-824, REGON: 017280495 (dalej: „Wynajmujący"), których przedmiotem jest odpłatny, konkretny transfer Klienta autem z szoferem na terytorium Polski, zawartych (dalej: „Umowa").

 

1. Przedmiot Umowy

 

1.1. Wynajmujący, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa i w ramach Umowy świadczenia usługi SIXT Limousine Service, zobowiązuje się wykonać Klientowi transfer autem z szoferem na terytorium Polski, w zamian za zapłatę przez Klienta wynagrodzenia i innych opłat wynikających z Umowy.

 

1.2. Transfer to nieprzerwany przejazd jednym samochodem do 40 kilometrów bezpośrednio z/lub miejsca wskazanego przez Klienta z/do miejsca wskazanego w zamówieniu i nie obejmującego żadnych punktów pośrednich. Zakładany czas trwania usługi /przejazdu jest określony na do dwóch godzin. Czas ten uwzględnia oczekiwanie na pasażera na lotnisku/dworcu kolejowym/miejscu wskazanym przez Klienta.

 

1.3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem a Umową, obowiązują postanowienia Umowy.

 

1.4. Stronami umowy najmu samochodu jest:

1.4.1. Wynajmujący – Eurorent Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000027410),

1.4.2. Klient – osoba fizyczna, przedsiębiorca lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą.

 

 

2. Warunki świadczenia usługi

 

2.1. Rezerwacja usługi Sixt Limousine Service wymaga minimum 24 godzinnego wyprzedzenia. Rezerwacja jest potwierdzona dopiero w momencie dokonania przedpłaty za usługę. Brak przedpłaty za usługę na 24 godziny przed jej realizacją rozumiane jest jako rezygnacja z usługi.

 

2.2. Zamówienie usługi Sixt Limousine Service z wyprzedzeniem mniejszym niż 12 godzin, jest możliwe wyłącznie pod nr telefonu: +48 693 212 535, z zastrzeżeniem niezwłocznej przedpłaty za usługę przez Klienta. Brak przedpłaty za usługę w przypadku zamówienia usługi w warunkach wskazanych w zdaniu poprzednim na 6 godzin przed jej realizacją rozumiane jest jako rezygnacja z usługi.

 

2.3. W przypadku transferu z lotniska kierowca będzie oczekiwał na Pasażera, wskazanego przez Klienta, w terminalu, przy wyjściu z sekcji przylotów, w widocznym miejscu, z tabliczką SIXT Limousine Service.

 

2.4. W przypadku transferu z innego miejsca niż lotnisko, kierowca będzie oczekiwał na Pasażera, wskazanego przez Klienta, w miejscu dokładnie wskazanym przez Klienta.

 

2.5. W przypadku ewentualnego spóźnienia kierowca niezwłocznie poinformuje pasażera o tym fakcie drogą telefoniczną podając czas dojazdu. W przypadku uprzedniego poinformowania klienta spóźnienie nie przekraczające 15 minut nie podlega reklamacji.

 

2.6. Kierowca będzie prowadzić samochód z bezpieczną i rozsądną prędkością, dostosowaną do warunków na drodze, ruchu oraz obowiązujących przepisów.

 

2.7. Pasażerowie poniżej 18 roku życia mają obowiązek podróżowania pod opieką osoby dorosłej.

 

2.8. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez Pasażerów we wnętrzu lub na zewnątrz wynajętego pojazdu i zostanie obciążony stosownymi kosztami za wszelkie naprawy niezbędne do przywrócenia pojazdu do pełnej sprawności.

 

2.9. Podanie adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu jest niezbędne dla realizacji przedmiotu zawartej umowy. Na adres poczty elektronicznej zostaną przesłane wyłącznie informacje związane z realizacją umowy, w tym informacja dotycząca potwierdzenia rezerwacji. Numer telefonu służyć będzie zapewnieniu sprawnego kontaktu pomiędzy Wynajmującym, a Klientem. Adres e-mail Klienta oraz numer telefonu nie są przekazywane podmiotom trzecim.

 

2.10. Wynajmujący, w uzasadnionym wypadku, zastrzega sobie prawo do zmiany pojazdu lub kierowcy w każdym momencie

 

2.11. Kierowcy Wynajmującego będą jechać najbardziej stosowną trasą danego dnia, chyba że Klient przekaże inne instrukcje w momencie rezerwacji.

 

2.12. Pojazdy Wynajmującego są w pełni ubezpieczone w zakresie ubezpieczenia pasażerów oraz odpowiedzialności cywilnej. Jednakże, wszelka własność klienta jest przewożona wyłącznie na jego własne ryzyko i Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie tej własności.

 

2.13. Kierowcy Wynajmującego mają prawo odmówić przewozu pasażerów, którzy znajdują się pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających powodujących zaburzenia świadomości lub których zachowanie stanowi zagrożenie dla kierowcy, pojazdu lub innych pasażerów.

 

2.14. Pasażerom w szczególności zabrania się:

2.14.1. przewożenia wszystkiego co mogłoby zniszczyć lub w znaczny sposób zabrudzić wnętrze pojazdu,

2.14.2. przekraczania dopuszczalnej ładowności pojazdu Wynajmującego określonej w dowodzie rejestracyjnym,

2.14.3. przewożenia w pojeździe Wynajmującego jakichkolwiek zwierząt.

 

2.15. We wszystkich pojazdach Sixt Limousine Service obowiązuje całkowity zakaz palenia. Kara za każde naruszenie zakazu palenia w pojeździe Wynajmującego wynosi 1000,00 PLN.

 

2.16. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na prawa Klienta wynikające z obowiązujących przepisów.

 

 

3. Płatności

 

3.1. Zamówiona usługa musi zostać opłacona na co najmniej 24 dni przed jej realizacją. W przypadku zamówienia usługi w terminie krótszym usługa musi być opłacona niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 1 dnia roboczego po otrzymaniu potwierdzania jej realizacji od Wynajmującego.

 

3.2. Płatność jest możliwa poprzez usługę płatniczą PayU świadczoną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399). Klient po potwierdzeniu rezerwacji otrzymuje od Wynajmującego link do płatności elektronicznych PayU i na tej podstawie opłaca usługę.

 

3.3. Jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa skutkujące wydłużeniem trasy podróży, inne niż uzgodnione w momencie rezerwacji, powodują obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie internetowej Wynajmującego pod adresem: limousineservice.sixt.pl. Pasażer w sytuacji zmiany rezerwacji w trakcie realizacji usługi skutkującej zwiększeniem ceny usługi będzie zobowiązany do uregulowania różnicy gotówką bezpośrednio u kierowcy realizującego zlecenie.

 

3.4. Stawki godzinowe obejmują limit 50 kilometrów na terenie kraju w przypadku transferów realizowanych poza granicami miasta w którym usługa została rozpoczęta, chyba że Strony ustaliły odmiennie w Umowie.

 

3.5. W przypadku transferów, gdy czas przejazdu przekroczy 2 godziny, cena za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z usługi przez Klienta liczona jest zgodnie z cennikiem.

 

3.6. W nocy (od 22:00 do 6:00) oraz w okresie świąt państwowych obowiązuje dopłata 10% do ceny podstawowej.

 

3.7. Cena zawiera: podatek vat (8%), szofera ze znajomością języka angielskiego, bezpłatny internet WiFi w samochodzie, wodę butelkowaną, paliwo, opłaty autostradowe, ubezpieczenie pasażera.

 

3.8. Cena nie zawiera: opłat parkingowych, zakwaterowania dla szoferów w przypadku noclegu w innym mieście niż miało miejsce rozpoczęcie usługi, napiwku dla kierowcy

 

 

4. Rezygnacja i zwroty

 

4.1. Anulowanie rezerwacji usługi SIXT Limousine Service jest nieodpłatne i nie wymaga podawania przyczyny. Jednakże, jeśli Klient anuluje rezerwację usługę SIXT Limousine Service na mniej niż 12 godzin przed przyjazdem, opłata za rezerwację wyniesie 50% niewykorzystanej kwoty zamówienia. W przypadku wynajmu samochodu do ślubu opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi o ile zgłoszenie rezygnacji nastąpiło co najmniej 14 dni przed wykonaniem usługi.

 

4.2. Jeżeli Pasażer, wskazany przez Klienta, nie pojawi się o czasie lub w miejscu uzgodnionym jako punkt odbioru, wszystkie wniesione opłaty nie będą podlegać zwrotowi.

 

 

5. Dane osobowe

 

5.1. Klient potwierdza i oświadcza, że wszelkie podane przez niego dane, w tym dane Pasażerów są prawdziwe.

 

5.2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Eurorent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-977) przy ul. Arabskiej 9 („Spółka”). W Spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; adres do korespondencji: ul. Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Eurorent sp. z o.o. dla celów związanych z realizacją umowy, w tym zabezpieczenia finansowego związanego z jej zawarciem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej RODO, w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu windykacji i zabezpieczenia ew. roszczeń na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO, a także marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną od Wynajmującego i jego partnerów biznesowych w przypadku odrębnie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Informujemy, że na podstawie odrębnie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO przetwarzane będą także Pana/Pani dane dotyczące lokalizacji, poprzez wbudowany w pojazd monitoring położenia w celu ich wykorzystania na wypadek kradzieży lub wykorzystania pojazdu niezgodnie z warunkami umowy. Prawnie usprawiedliwionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest bezpośredni marketing jego produktów lub usług. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej ustaniu przez okres niezbędny do realizacji możliwych roszczeń. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem zawarcia niniejszej Umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością jej zawarcia. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dodatkowo odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej SIXT mające swoją siedzibę główną na terytorium państw UE (krajów EOG). Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, w których swoje siedziby posiadają inne podmioty z grupy SIXT - z uwagi na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony - administrator będzie stosował środki rekompensujące brak ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie zabezpieczenie Pana/Pani danych osobowych za pomocą wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kopie danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego może Pan/Pani uzyskać poprzez wystosowanie stosownej wiadomości do Eurorent Sp. z o.o. Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą profilowane.

 

5.3. Dane osobowe Klienta będą przekazywane przez Wynajmującego na wszelkie żądania organów administracji publicznej i uprawnionych podmiotów (w tym organów ścigania), w związku z zapytaniem organu wystosowanym na skutek podejrzenia popełnienia/popełnienia wykroczenia/przestępstwa lub deliktu administracyjnego w okresie obowiązywania Umowy, jak również, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie następować w prawnie usprawiedliwionym celu.

 

 

6. Reklamacje i postanowienia końcowe

 

6.1. Reklamacja może następować w drodze listownej na adres: Eurorent sp. z o.o., ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa, bądź drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Klient powinien wskazać w reklamacji numer umowy, datę jej zawarcia, dane samochodu (marka oraz numer rejestracyjny), a także zwięźle opisać problem. W przypadku otrzymania reklamacji drogą listowną Wynajmujący odpowie na reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jednakże w przypadku, gdy reklamacja zawiera braki, Wynajmujący - w terminie 14 dni od otrzymania listu reklamacyjnego - wezwie Klienta do uzupełnienia braków reklamacji. Po uzupełnieniu przez Klienta braków reklamacji, Wynajmujący odpowie na nią w terminie 30 dni od otrzymania listu z uzupełnioną reklamacją. W przypadku otrzymania reklamacji droga mailową, Wynajmujący odpowie na reklamację w ciągu 30 dni. Jednakże, jeżeli reklamacja zawiera braki, Wynajmujący w ciągu 7 dni wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji. Po uzupełnieniu reklamacji przez Klienta drogą mailową, Wynajmujący odpowie na nią w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania uzupełnionej reklamacji. W przypadku skorzystania przez Klienta z obu sposobów dostarczenia reklamacji w ramach reklamowania jednej Umowy, do terminów odpowiedzi ze strony Wynajmującego stosuje się termin odpowiedni dla ostatniego sposobu kontaktu Najemcy z Wynajmującym.

 

6.2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez strony na drodze polubownej, a w przypadkach, gdy polubowne zakończenie sporu nie będzie możliwe, podlegać będą one rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.

 

6.3. Porozumiewanie się z Wynajmującym może następować:

6.3.1. w drodze listownej na adres: ul. Arabska 9; 03-977 Warszawa;

6.3.2. telefonicznie pod numerem +48 22 5 111 550;

6.3.3. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 

6.4. Przez formularz kontaktowy zawarty na stronie internetowej limousineservice.sixt.pl Najemca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń powstałych na gruncie Umowy i OWU. W tym celu może zwrócić się przede wszystkim, ale nie wyłącznie do rozjemcy w postepowaniu pojednawczym, mediatora, właściwego miejscowo rzecznika praw konsumenta etc.